Reklamace

Kategorie
 
 
 
 
 

 

Vážení přátelé - zákazníci našeho dárkového e-shopu www.darcek-vino.sk ,

každou Vaši objednávku vyřizujeme s maximální pečlivostí . Každá objednávka / zásilka se důkladně kontroluje před jejím zabalením a tak máte jistotu, že Vám zasíláme přesně to, co jste si objednali av bezvadném stavu.

Naše zásilky přepravovány jen renomované zásilkové / kurýrní služby. Ve všech krocích však pracují s Vaší objednávkou lidé, a ti přece jen mohou udělat i chyby. Pokud se něco ve vaší objednávce "pokazilo" a Vy potřebujete objednávku reklamovat, prosím přečtěte si náš Reklamační řád upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "RP")

Uděláme vše proto, abychom našli takové řešení, které vám bude vyhovovat!

S cílem dosáhnout Vaši naprostou spokojenost nabízíme jen kvalitní zboží, při kterém jsme plně přesvědčeni o výhodnosti poměru ceny a kvality. Pokud navzdory naší snaze vyskytne důvod k reklamaci, postupujte prosíme podle následujících bodů, aby reklamace mohla být vyřízena co nejdříve:

V každém případě se snažíme najít takové řešení, které vám bude vyhovovat!

pojmy:

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě www.darcek-vino.sk je společnost Valsesia, sro Stromová 463/10, 962 33 Budča .

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb).

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.


Postup vyřizování reklamací.


1. Ve smyslu tohoto RP, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci telefonicky na telefonním čísle +421 903 513 007, písemně na adrese Valsesia, sro, Stromová 463 / 10,963 22 Budča, nebo prostřednictvím e-mailu reklamacie@vino-obchod.sk.

V zájmu urychlení procesu reklamace si můžete vytisknout si a vyplnit reklamační formulář .

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:
• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, mailový a telefonický kontakt),
• předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,
• komu je reklamace adresována,
• datum podání reklamace,
• podpis objednatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

3. V případě podání reklamace elektronickou poštou nebo písemně Oprávněnou osobou jménem objednatele musí být k reklamaci přiloženy plnou moc k zastupování objednatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající vydá kupujícímu o vyřízení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:
• při poštovních zásilkách - den doručení reklamace do sídla Provozovatele včetně poškozené zásilky
• při osobním doručení - datum na kopii reklamace, kterým Provozovatel potvrdí její doručení pokud její součástí je i poškozená zásilka
• při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty Provozovatele a den doručení poškozené zásilky, přičemž rozhodující je den poslední události.

7. Poškozenou, neúplnou zásilku nebo opožděné doručení je třeba oznámit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 5 dnů ode dne kdy měla být objednávka doručena příjemci. Reklamace mohou být vyřizovány:

  • telefonicky v pracovních dnech od 9:00 do 20:00 na čísle +421 911 513 007,
  • e-mailem na reklamacie@darcek-vino.sk,
  • poštou na adrese Valsesia sro Stromová 463/10, 96 233 Budča

Pokud chcete zboží resp zásilku reklamovat jako poškozenou je třeba doručit reklamované zboží / zásilku, (nejlépe až po dohodě s námi) na adresu společnosti: Valsesia sro Stromová 463/10, 96 233 Budča.

Zboží v žádném případě nezasílejte na dobírku. Po obdržení zboží Vás budeme informovat telefonicky nebo e-mailem a dohodneme se s Vámi na řešen problému k Vaší spokojenosti. Každou reklamaci se budeme snažit vyřídit ihned, nejpozději však do 30 dnů od podání reklamace

Pro objektivní posouzení reklamace neúplné, zda poškozené zásilky je třeba zaslat fotografii reklamovaného zboží na e-mailovou adresu reklamacie@darcek-vino.sk. Po obdržení fotografií, Vaši reklamaci posoudíme ao výsledku Vás budeme informovat telefonicky nebo e-mailem. Vzájemně se s Vámi dohodneme o způsobu, jakým Vaše reklamace bude vyřešena.

8. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi prodávajícím a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

9. Provozovatel je oprávněn řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Provozovatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2018 a plně nahrazuje předchozí RP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.

V Budči 1.1.2018

vrácení zboží

Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Přímé náklady na vrácení zboží nese objednatel. Zákazník je povinen oznámit vrácení zboží provozovateli předem e-mailem, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktury, na které bylo zboží zakoupeno.

Finanční prostředky budou kupujícímu vráceny do 14 dní. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky. V souladu s § 12 odst. 5 výše uvedeného zákona objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

  1. poskytování služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  2. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho objednatele,
  3. nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

V souladu s výše uvedeným zákonem jsou potraviny, nápoje a ostatní výrobky z obsahu dárkových balení klasifikovány jako zboží, které po otevření nelze vrátit, a proto může být tento druh zboží vráceno pouze v původním neporušeném obalu, nepoškozené a nepoužité.

Formulář pro odstoupení od smlouvy a Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy naleznete zde

Alternativní řešení sporů

1.Nakupujúci - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na reklamacie@darcek-vino.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sb Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 zákona 391/2015 Sb

2.Spotrebiteľ může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

3.Alternatívne řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

4.Zoznam subjektů alternativního řešení sporů je možné nalézt na www stránkách Ministerstva hospodářství SR.

V Budči 1.2.2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze