Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Kategorie
 
 
 
 
 

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Valsesia, sro IČ 36 626 031 se sídlem 962 33 Budča (dále jen: "správce").

 2. Kontaktní údaje správce jsou:

  • adresa: Stromová 463/10, 963 22 Budča

  • email: info@darcek-vino.sk

  • telefon: +421 911 513 007

 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo pomocí jednoho nebo více specifických faktorů, fyziologických, genetických, mentálních, ekonomických, kulturních nebo společenských .

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je:

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících se smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt) Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji plnit ze strany správce.

 3. Ze strany správce nepřichází / přichází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  • po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

  • zajišťující marketingové služby

 2. Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,

  • právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.

  • právo podat námitky proti zpracovávání podle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechny technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v písemné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil se zásadami zpracování a ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete že jste se seznámil s obchodními a reklamačními podmínkami, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasíte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19.1.2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze